صبر-هدفویکتوریا:

در خواب دیدم آلت جنسی مذکری توی دستم بود. حالتی بچگانه داشت. ظاهرا سعی می کردم با اون بکارتم رو از بین ببرم اما زیاد ادامه ندادم. توی خواب این کار خیلی عادی بنظر میومد و یه عمل طبیعی بود. من مجرد هستم.

تعبیر خواب :

نیاز نقش محرکی برای حرکت انسان به سمت هدف را بازی می کند؛ اما اگر نیاز بیش از حد بزرگ شود، باعث مختل شدن فرآیند حرکت و در نتیجه عدم موفقیت خواهد شد. برای مثال، مزرعه گندمی داشته باشید و آنچنان تشنه فروش محصول باشید که پیش از عمل آمدن گندم آن ها را درو کنید. طبعا جز ضرر هیچ عایدتان نخواهد شد.

دوست خوبم، تعبیر خواب پرده بکارت عدم پذیرش اثر است. پرده بکارت نشان می دهد فرد وجودش را تحت اختیار و در تصرف یک خواسته قرار نداده است. آلت کودکانه نیز نشان می دهد شرایط برای رسیدن شما به هدفتان مهیا نیست. در چنین شرایطی، باید خواسته هایتان را کنترل کرده و با عقلانیت پیش بروید. همانند صیادی که با صبر بی نهایت در کمین شکار می نشیند تا صید به میدان عمل او وارد شود. صیادی دانا و صبور باشید.