آیا خدا ما را آفریده و به حال خود رها کرده؟ آیا به پرسش های ما پاسخ نمی دهد؟ آیا به هنگام نیاز دست یاری گری را به سویمان دراز نمی کند؟ آیا ما تنها هستیم؟ ویدئو زیر پاسخی کوتاه به این سوال از منظر زبان اتفاق است.