مجتبی-صدیقی-وزارت-علومرئیس سازمان امور دانشجویان گفت: دانشجویان از ابتدای اردیبهشت‌ ماه می‌توانند برای ارائه درخواست نقل و انتقالات اقدام کنند و این زمان تا پایان اردیبهشت‌ ماه ادامه دارد.

به گزارش فارس، مجتبی صدیقی در رابطه با نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه‌های کشور گفت: در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ کار نقل و انتقالات به صورتی بود که ۳۲ هزار و ۱۴۷ درخواست مهمان و انتقال داشتیم که از این تعداد ۶۴ درصد مورد موافقت دانشگاه مبدا قرار گرفت و ۶۸ درصد موافقت‌شده‌ها در دانشگاه مقصد پذیرفته شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۲ در مجموع با ۴۴ درصد کل تقاضای نقل و انتقال دانشجویان موافقت شد، گفت: دانشجویان در سال ۹۳ نیز از ابتدای اردیبهشت‌ ماه می‌توانند برای ارائه درخواست نقل و انتقال اقدام کنند و این زمان تا پایان اردیبهشت‌ ماه ادامه دارد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: درخواست دانشجویان برای نقل و انتقال از اول خرداد ماه تا ۱۵ تیر ماه در دانشگاه مرجع بررسی شده و بررسی در دانشگاه مقصد نیز تا پایان مرداد ادامه دارد.

به گفته صدیقی، نتایج نهایی نقل و انتقال دانشجویان نیز اول شهریور ماه مشخص می‌شود.