forgiveساناز:

به خاطر مشکلی که برام پیش اومده بود مدتی مشغول دعا کردن و خواندن قرآن بودم تا خدا حاجت منو بده. در همین منوال شبی خواب دیدم جشن هست ( مثل نوروز شاید) که شخصی قرآن را روبه روی من باز کرد. دسته ای پول لای قرآن بود و چیزهایی مثل گل یا برگ که من با چهره ای خوشحال یک برگ اسکناس و یکی ازون گلها رو برداشتم (مثل دشت سال نو بود). افراد دیگری هم بودند که اونها هم برداشتند که یکی ازین افراد پدرم بود.

 

تفسیر:

هنگامی که دستی برای یاری رساندن به سویتان بلند می‌شود، با دلی پاک و خالی از منیت آن را بفشرید.

عید زمانی است که انسان‌ها کدورت‌ها را کنار گذاشته و با انرژی مثبت به هم رجوع می‌کنند. بنابراین، عید نماد انرژی مثبت است. این که قرآنی به سویتان باز می شود، قرآن نماد طریقت و آگاهی به روش درست انجام کارهاست. پول توانمندی و گل بی غل و غشی و مطبوع بودن را نشان می‌دهد. این‌ها را که با هم تلفیق کنیم، یعنی هنگامی  که  دیگران قصد کمک به شما را دارند، کدورت‌ها (نماد عید) و منیت‌ها (نماد گل) را از خود دور  کرده و با رویی گشاده  و دلی طیب به آنان خوشامد بگویید.

گاه دلیل اصلی مشکل خود ما هستیم. به این معنا که فرصت‌ها و امکانات برای حل مسائلمان  وجود دارد، اما به گونه‌ای با خود لج کرده و با تنگ نظری اجازه نمی‌دهیم کسانی که دوستمان دارند، به یاریمان بشتابند. دوست خوبم، طریقت راهی دو طرفه را برایتان آشکار می‌کند. اسکناس و گلی که شما بر می‌دارید، پدرتان نیز بر می‌دارد. این نشان می‌دهد با کنار گذاشتن کدورت‌ها می‌توانیم به داد دل عزیزانمان برسیم و چون چنین کنیم دیگرانی نیز هستند که دادرس ما باشند. تو  نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.