4361_779مرکز آمار ایران اطلاعات جدیدی از وضعیت اشتغال و مشارکت اقتصادی شهروندان را منتشر کرده که بسیار جای تامل دارد و از پس زنی زنان در محیط های تولید و عرصه سازندگی کشور خبر می دهد.

به گزار خبر آنلاین، بررسی جزیی‌تر وضعیت مشارکت اقتصادی ایرانیان نشان می‌دهد هرچند تقریبا از هر دو مرد در سن کار یک نفر در اقتصاد فعال است اما در زنان تقریبا از هر ۱۰ زن یک نفر در اقتصاد فعال است. این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ابتدای دولت احمدی‌نژاد ۱۷ درصد بود اما در آخرین بررسی مرکز آمار این نرخ ۱۱.۳ درصد گزارش شده است.

این نرخ برای پاییز امسال است و پیش از این، در تابستان و بهار امسال نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۴.۳ درصد گزارش شده بود.

در گروه مردان نیز نرخ مشارکت اقتصادی آنان هرچند از زنان بیشتر است اما در مقایسه با سال ۱۳۸۴ این نرخ نیز افت داشته است. در پاییز امسال ۶۲.۱ درصد مردان در اقتصاد ایران مشارکت داشته‌اند و پیش از آن نیز این نرخ در تابستان و بهار امسال به ترتیب ۶۴.۷ و ۶۴.۴ درصد بود. اما در حالی نرخ مشارکت اقتصادی مردان در پاییز امسال به ۶۲.۱ درصد رسیده که این نرخ در سال آغازین فعالیت دولت نهم یعنی سال ۱۳۸۴ معادل ۶۴.۷ درصد بود.

بنا به گزارش فوق، ، بیش از ۴۰ میلیون ایرانی با اینکه در سن کار هستند اما به دلیل اینکه مشارکت اقتصادی ندارند جزو جمعیت غیرفعال اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. این تعداد معادل ۵۲ درصد از کل جمعیت ۷۷ میلیون نفری ایران است.
این در حالی است که از نگاه مرکز آمار ایران کسانی که تنها هفته‌ای یک ساعت هم کار کنند شاغل محسوب می‌شوند. همچنین از نگاه مرکز آمار حتی کارکنان فامیلی بدون مزد، کارآموزان، محصلان مشغول به کار، نیروهای مسلح و سربازان هم جزء شاغلان هستند. از سوی دیگر کسانی هم که آماده به کار و جویای شغلی باشند نیز جزو بیکاران کشور محسوب می‌شوند. اما غیر از این‌ها، دیگر افراد غیرفعال در اقتصاد ایران خواهند بود. این گروه بیشتر شامل زنان خانه‌دار، دانشجویان و کسانی هستند که توانایی انجام کار را ندارند.

با افزایش این تعداد در اقتصاد ایران نرخ مشارکت اقتصادی ایران افت خواهد کرد. چرا که نرخ مشارکت اقتصادی را از درصد نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن کار محاسبه می کنند. این رقم در آخرین گزارش مرکز آمار ایران یعنی پاییز امسال ۳۶.۷ درصد گزارش شده است.

این در حالی است که در ابتدای فعالیت دولت نهم این نرخ ۴۱ درصد بود و طی سال‌های اخیر به تدریج این نرخ کاهش یافت.

 

سال

نرخ مشارکت   اقتصادی-درصد

جمعیت فعال – میلیون   نفر

جمعیت غیرفعال- میلیون   نفر

۱۳۸۴

۴۱

۲۳.۲

۳۳.۳

۱۳۸۵

۴۰.۴

۲۳.۴

۳۴.۵

۱۳۸۶

۳۹.۸

۲۳.۵

۳۵.۵

۱۳۸۷

۳۸

۲۲.۸

۳۷.۲

۱۳۸۸

۳۸.۹

۲۳.۸

۳۷.۳

۱۳۸۹

۳۸.۳

۲۳.۸

۳۸.۳

۱۳۹۰

۳۶.۹

۲۳.۳

۳۹.۸

۱۳۹۱

۳۷.۷

۲۴.۱

۳۹.۸

۱۳۹۲(تابستان)

۳۹.۱

۲۴.۷

۳۸.۴

۱۳۹۲(پاییز)

۳۶.۷

۲۳.۲

۴۰