استعدادسارا:

سلام چند وقته خواب اسب می بینم. .دیشب خواب دیدم که یه اسب خیلی زیبا از مدل اسب های ورزشی مسابقه در اصطبل بود که دست روش می کشیدم ولی دیدم بجای زین  و افسار اسب لباسهای زیر من به اون وصل است …

 و  ۱ هفته بیش خواب دیدم کره اسبی در تاختن بود و  همه از آن فرار می کنند ولی من یکم ترسیدم ولی سعی می کنم بهش نزدیک بشم و بگیرمش.  جالب اینجا بود که اسب رنگش طلایی بود و میدرخشید. حسابی در حال تاختن بود و سعی به نزدیک شدن بهش داشتم…

در کل هیج رابطه ای با اسبا ندارم …

تفسیر:

توانایی های خدادادتان را قدر بدانید و از آن ها به درستی استفاده کنید تا به شکوه برسید.

در واقع، آن اسب مسابقه ماهیت وجودی خود شما را نشان می دهد. اسب مسابقه هنگامی که در کورس رقابت قرار می گیرد نه تنها شایستگی هایش را بروز می دهد بلکه به شکوه و لذتی وصف ناشدنی دست می یابد. اما، لباس های زیر پوشش نامناسبی است که نشان می دهد شما ظرفیت هایتان را در زنجیر احساسات زنانه تان اسیر کرده اید.  از محدودیت خود را رهایی بخشید. زین و برگی مناسب به اسب وجودتان بپوشید و او را از اصطبل انزوا بیرون آورید تا دیگران شکوهش را ببینند.

خواب دوم نیز در همین چارچوب است. کره اسب طلایی رنگ به توانایی های ذاتی و ارزشمند شما اشاره دارد که باید به آن ها پر و بال بدهید تا به کمال برسند. جسارت داشته باشید، خودتان را باور کنید و اجازه دهید روح پرشورتان در میدان زندگی تاخت بگیرد.