زن-کار-4راضیه:

زنی با چادر مشکی سوار درشکه  یا گاری دارای دو اسب بود. شب هنگام بود و پشت سرش اسب های زیبا و قهوه ای رنگ دیده می شدند.

تفسیر:

ترس باعث می شود تا گرفتار انفعال شده و ظرفیت های وجودیتان را بازنشناسید.

چادر سیاه مانند تانک می ماند. آن یک محافظ بسیار قدرتمند در برابر تهدیدات پیرامونی است. اما، آیا تانک اقتضائات خود را ندارد؟ آیا هرجایی باید با سپری قدرتمند و در وضعیت فاصله و تدافعی ظاهر شد؟ فضای محیط را تاریکی فراگرفته که نماد فقدان شناخت است. دوست خوبم، آنچه باعث می شود زن گرفتار انفعال ووضعیت هراس از جامعه شود، نداشتن آگاهی از ظرفیت های خود و واقعیات محیط است. در انقلاب ایران، که این روزها سالگردش جشن گرفته می شود، زنان دوش به دوش مردان حرکت کردند و توانستند شگفتی بیافرینند. زنان بسیاری در سراسر جهان هستند که در زمینه های مختلف علوم و فنون وارد شده و در بسیاری مواقع گوی سبقت را از مردان ربوده اند.

اسب موجودی پیراسته و نماد روح آزادگی است. عدد دو نماد دو سوی عقل و احساس و در نتیجه تمامیت و گاری نمادی از کندی و کهنگی است. بنابراین، در جریان پرشتاب فعلی، سوار بر اسب سربلند نفستان شوید، دیدگاه های کلیشه ای را رها کنید و بدانید، با اتکا به وجدانی پاک می توان در عرصه اجتماع حضور موثر و توانمندی داشت.

زمانی که شما و دیگر همجنسانتان خود را در پس ذهنیاتی انفعالی محصور می کنید، طبیعی است که قدرت مانور و قابلیت بروز و اثرگذاریتان را از دست خواهید داد.