متاسفانه افراد در خواب ها همواره به دنبال منافع مادی و نشانه هایی جهت دست یافتن به همسر، ثروت و قدرت هستند. در حالی  که خوابها به ابعاد شخصیت انسانی فرد بیشترین توجه را دارند.

سمن:

چادر سفید رنگی سرم بود. برای استادم غذا بردم اما کم بود. غذا رو گرفت با خوش اخلاقی و دوتا دیس پر از برنج بهم داد. دستپخت خودش بود. آنقدر زیاد بود که برنجا داشت از دیس سرریز می شد. بعد دوتا ظرف داد یکیش پر از ماهی پخته درشت بود، یکیش پر از بادمجون پخته. گفت ماهی رو بخور بعد بادمجون رو بخور. من ماهی رو خوردم اما بادمجون نخوردم. اما مزش رو بدون خوردن حس می کردم. انگار غذاش خیلی خوشمزه بود. بعد با غذا اومدم بیام خانه. مامانم که فوت کرده گفت کسی که آنقدر دستپختش خوبه باید تجربه آشپزی داشته باشه.  گفتم آره ۷ساله خودش اشپزی میکنه. استادم سید هستن و مجرد، جدشون امام حسین هست. من محرم این خوابو دیدم.

تفسیر:

سوره مدثر/ آیه ۶/ «و لا تمنن تستکثر» به معنای نبخش تا آن را بزرگ شمری. «تمنن» از مصدر «من» به معنای عطا کردن و انعام و بخشش است. شما به خانه استاد می روید تا به او ظرف غذایی ببخشید؛ اما این بخششتان با دو نماد دیگر همراهی می شود:

چادر سفید به معنای محدودیتی است که با نگاه مثبت اندیش صحیح پنداشته می شود. یعنی فرد دید مثبتی دارد نسبت به بی عملی یا کاری که انجام نمی دهد. برای مثال اگر از چراغ قرمز رد نمی شود، فکر می کند این کارش درست است. البته گاه می تواند این نگاه مثبت اشتباه باشد. برای مثال فرد دربرابر یک زشتکاری چادر سفید به سرش بکشد و واکنش نشان ندهد.

ظرف با غذای کم: نماد نقص در عمل.

دوست خوبم، چادر سفید نشان می دهد کارهایی هست که به صورت کامل و درست و حسابی انجام نمی دهید، اما خود را از هر نقصی مبری می دانید. ادامه خواب توضیح می دهد که منظور دقیق چیست.

استاد شما ولو مجرد باشد، در خوابتان نماد آموزگار و تعلیم دهنده و کسی است که به شما می آموزد چگونه باید باشید. متاسفانه افراد در خواب ها همواره به دنبال منافع مادی و نشانه هایی جهت دست یافتن به همسر، ثروت و قدرت هستند. در حالی  که خوابها به ابعاد شخصیت انسانی فرد بیشترین توجه را دارند. عدد دو در خواب نماد کمال و تمامیت است و استادتان زمانی که ابتدا برنج را به شما می دهد، به این معناست که برای رسیدن به اهدافتان باید سخت تلاش کنید. ماهی را اول بخور، یعنی با کار سخت ابتدا در مسیر کسب تجربه حرکت کن و بعد می توانی به راحتی (یعنی طعم بادمجان) دست یابی.

دوست خوبم، زمانی که مادرتان بحث تجربه لازم برای دستپخت خوب را بیان می کند و شما به هفت سال سابقه آشپزی استاد اشاره می کنید، یعنی همین! نابرده رنج گنج میسر نمی شود. اگر تلاش محدودی کرده اید و انتظار نتیجه بزرگی را دارید، از  خواب بیدار شوید. برای دست یابی به اهداف بزرگ سالها ممراست نیاز است. عدد هفت نوعی شباهت با شراب هفت ساله دارد و نشان دهنده کاری است که تا به ثمر بنشیند نیاز به پی گیری و گذر زمان طولانی دارد.