استخاره-سستی

استحکام شخصیت

برای نیت شما استخاره سوره روم، آیه ۶ را نشان می دهد:

وعده خداست. خدا در وعده خویش خلاف نمی کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.

سوره روم اشاره به وعده الهی برای پیروزی دارد و شش عدد هماهنگی و انضباط است. آنچه شما نیاز دارید، هنر اسکی باز در محیط پوشیده از برف و صخره ای است. برف همه جا را پوشانده یعنی محیط انرژی منفی بالایی دارد، همه جا (محیط خانه، کار یا دانشگاه و جمع دوستان) انسان را به توقف فرا می خواند.

آیا اسکی باز در اثر این همه بدآهنگی گرفتار گفتگوی ذهنی می شود؟ آیا او کاسه چه کنم چه کنم دست می گیرد؟ چنین اشتباهی بی گمان به معنای مرگ اسکی باز است. او عینک ضد آفتاب را به چشم می زند و با حرکاتی هماهنگ به سمت هدف حرف می کند. حرکتی هماهنگ نه تقلای سخت که زود فرسوده اش کند و نه آن چنان کند که سرمای محیط در عروق نفوذ کنند.

هنر اسکی باز به کار انسان هایی از جنس شما می خورد. پوشش مناسب و سفید اسکی باز نماد حفاظت از سرمای محیط و عینک نماد خوب دیدن واقعیات و ایمنی از توهماتی است که از انعکاس در برف ایجاد می شود. جزو آن بیشتر مردم که نمی دانند نباشید، بلکه جزو آن انسان های معدودی باشید که چون با خود وعده ای می کنند، سرسختانه پای آن می ایستند. هنر اسکی باز، هنر چیرگی بر سخت ترین مشکلات و عبور موفق از بدترین شرایط است.