…آنها پشت مى کنند و از تو روى بر مى گردانند. (سوره اسراء، آیه ۴۶)

ظرفیت روبرو شدن با حق و پذیرش آن را داشته باش. نفس انسان قدرت مهیبی دارد و هنگامی که عصبیت زده، حرفی خلاف باور خود می‌شنود، عصیانگرانه روی بر می‌تابد. به خودت نگاه کن،‌ آیا انعطاف پذیری لازم برای روبرو شدن با واقعیت خلاف انتظارت را داری؟ اگر احساس می‌کنی، منیتت تحریک شده، به جای تسلیم شدن به آن،‌ قدرت تسلیم در برابر واقعیت را در خود تقویت کن و آنچه صحت است را با قلبی گشاده بپذیر. از آن دست آدم‌هایی باش که مسئولانه آماده پذیرش اشتباهات خود هستند.