استخاره-عشق-زلیخاعلی :

لطفا درباره اقدام به خواستگاری و ازدواج با دختر خانمی که مدتیست یاد و خاطره اش ذهنم را مشغول کرده استخاره کنید. با اینکه چند سال است از ایشان هیچ خبری ندارم و تصوری هم درباره ایشان نداشتم، از اوایل ماه مبارک رمضان ذهن و فکرم به ازدواج با این خانم متوجه شده و حتی به دعاها و درخواستهایم هم اضافه شده است.

از بذل دانشی که دارید سپاسگزارم. انشالله که ماجور خواهد بود.

 

استخاره :

و در بیشترشان وفای به عهد نیافتیم، و اکثرشان را نافرمان یافتیم. سوره اعراف / آیه ۱۰۲

دوست خوبم، عهدی که خداوند از آن یاد می کند، پایبندی به عقل و داشتن پرهیزگاری است. به کجا چنین شتابان، گون از نسیم پرسید… چه بسیار چیزهایی که با سوز و آه بسیار می طلبیم و در پس آن ظاهر زیبای عشق و عاشقی، نفس سوزان شیطان خیمه زده است. می دانم منظورم را متوجه نشده اید. حق هم دارید، فرهنگ ما آکنده از عشق های لیلی مجنونی و فرهادی است- عشق هایی که بسیار مقدس به نظر می رسند و شعرا و عرفای بسیار این گونه دلبستگی را ستوده اند؛ اما اصل واقع آن است که عشقی از گونه عشق شما شبیه عشق زلیخاست، عشقی که نهایت فغان دل برای دست یافتن به چیزی است. در این عشق همه بایدها و نبایدها و عقلانیت زیرپا گذاشته می شود تا عاشق به مراد خویش برسد. آیا از دید شما چنین عشقی مستحق اجابت هست؟ بی گمان خیر.

در قرآن عشق عقلایی و پرهیزگارانه همان است که در اشارات گذرا به بلقیس می یابیم، عشقی که در آن خداوند در میانه آن ایستاده است. در حقیقت، عشق معنوی بدون دلبستگی است. تعجب کردید نه؟ در جهان خلقت تنها وجودی که لیاقت و سزاواری دلبستگی تام و تمام را دارد خداوند است و بس. هرچه غیر او، هنگامی که ما را پایبند کند، در حکم شکستن عهد الهی است.

به چه چیز دارید چنگ می زنید. آیا اجازه چنین چنگ زنی را دارید؟ غرش سهمگین قلب شما ریشه در کدام وجه پرهیزگارانه دارد؟ آیا سوز و ساز شما دست در هیچ آویختن نیست؟ دوست خوبم، بنده مومن برای خداوند مطیع می  شود و می آموزد از مسیر خرد حرکت کند. اگر آن زن خواستگاری پذیر است که بسیار خوب بسم الله. حلال خدا را که نمی توان حرام کرد؛ اما دلنگرانی من این است که شما در امر غیرممکن چنگ زده باشید. گاه ما زلیخا می خواهیم، و خدا بلقیسی برایمان تدارک دیده است. مراقب باشید با عنادتان، موجبات آن را فراهم نیاورید که زلیخا سهمتان شود.