ندا :

استخاره ای در مورد کار می خواستم. من در کل خیلی بلاتکلیفم. می خواستم  یک جورهایی مسیر رو بهم نشان دهد.

 

پاسخ: