تحمیلسارا:

سلام . مامانم خواب دیدن که من دارم می دوم و مادر خواستگارم دنبالم مو هامو می کشیده و کوتاه می کرده. تعبیر خوابو سریع بگید لطفا. ممنون.

تعبیر خواب :

بپذیرید که صبر لازمه موفقیت است. آیا می شود غذا را جا نیفتاده سرو کرد؟ مزه غذا به زمانی است که ما تحمل می کنیم تا روی آتش بپزد. تعبیر خواب اصلاح کردن مو نماد آماده شدن برای عمل است. زمانی که شما از آن می گریزید، یعنی حاضر نیستید صبوری کنید. پس، مهار احساسات را بکشید و با صبر و حوصله امورتان را سامان دهید، تا گرفتار عوارض ناشی شتاب زدگی نشوید.

اما، مادر نامزدتان برای کوتاه کردن موی شما از اجبار و تحمیل استفاده می کند. آیا این عملی صحیح است؟ در این صحنه، مادرتان هوشیار می شود که حس مادرانه را نباید با تحمیل در هم آمیخت. دوست خوبم، هر چیز به جای خویش نیکوست. به مادرتان بگویید، حتی پیامبران نیز در ارشاد خلق به جبر روی نیاوردند. پس مراقب باشند حس مسئولیتشان باعث نشود، زیاده روی کرده و دیگران را تحت فشار قرار دهند.

تعبیر نمادها (معنای دقیق):