قطاردور جدید پیش فروش بلیت قطارهای مسافری حدفاصل ۱۶ فروردین تا ۱۰ خرداداز ۲۸اسفند ماه  آغاز شد.به گزارش ایسنا دور جدید پیش فروش بلیت قطارهای داخلی از طریق کلیه مراکز مجاز فروش بلیت قطار و سایت اینترنتی http://ticket.rai.ir آغاز شد.بر اساس این گزارش، بلیت قطارهای بین المللی برای بازه زمانی مذکور نیز از امروز ز طریق مراکز مجاز فروش بلیت قطار عرضه می‌شود.