مردمینو:

خواب دیدم پسری که قبلاً خواستگارم بود ، انگشتر نقره به دست دارد در حالی که من از دیدن برق انگشتر متعجب بودم. تعبیر این خواب چیست؟

تفسیر:

تاریخ ایران از یک سو داستان پهلوانان و از سوی دیگر پهلوان پنبه هاست. انگشتر نقره نمادی از تعهد باستانی و عمیق به اصول است. فردی که روح پهلوانی دارد و خویشتن خویش را فدای دنیا و خود بزرگ نمایی نمی کند. طبیعی است که برق چنین وجودی خالص و روشنایی بخش و شگفت آور است.
دوست خوبم، آن خواستگار سابقتان آدم بجا و دارای روحیه متعهدی بوده است؛ اما چرا شما چنین رویایی را می بینید؟ پاسخ در فهم شما از زندگی است. درک کنید که درخشش واقعی را تعهدی دارد که اصالت داشته و آکنده از روحیه پهلوانی باشد؛ وگرنه از ادعای پایبندی کردن و خود را وفادار و متعهد و مقید نشان دادن، نوری ساطع نمی شود.
لب کلام، بیاموزید ادای پهلوانان را در نیاورید، پهلوان باشید.