تعبیر-خواب-میدان-فردوسیآنچه در ادامه می آید تحلیل دو رویاست. رویای اول را در آخرین سال های ریاست جمهوری خاتمی دیدم و خبر از عصر سقوط می داد. رویای دوم را امروز صبح دیدم که بشارت دهنده به شروع عصر طلایی اقتصاد ایران است.

الف. زمانی که ایران در سقوط بود

رویا شامل چند صحنه بود:

صحنه اول:  دید از شمال به سمت میدان فردوسی همه ماشین ها در ترافیکی به سمت شرق چرخیده و هیچ ماشینی به سمت میدان فردوسی نمی رفت

صحنه دوم: همان زاویه دی از شمال به سمت میدان فردوسی که یک ماشین در حال حرکت به سمت میدان بود و روی صندوق عقب آن پرچم آمریکا نصب شده بود.

صحنه سوم: میدان فردوسی آسفالت شده بود و مجسمه آزادی به صورت پرخاشگرانه ای سطح آسفالت را شکافته و تا نیم تنه بیرون آمده بود.

صحنه چهارم : نگه از پایین به دو گروه در یک سمت مجسمه آزادی پرخاشگرانه در مقابل گروه دوم ایستاده بود.

صحنه پنجم : جای آن آدم ها کوهای مخروطی و از جنس سنگ خارا به گونه ای قرار گرفته بودند که گویا شما از مرکز چشم به مژه هایی از جنس آن سنگ ها می نگرید.

در تفسیر خلاصه این رویا باید بگویم، ماشین نماد بینش است و صحنه اول رویکرد تحریمی را نشان می دهد که نگرش ها در موضوع ارتباط با ایرانیت ما پدید آوردند. در واقع، ایران می رفت تا تحت تحریم قرار گیرد. هدف این تحریم نیز هم راستا کردن دیدگاه ها با آمریکا بود که در صحنه دوم خود را نشان داد. به زودی جهان در هماهنگی با سیاست های آمریکا ما را تحریم می کرد. اتفاقی که دو سه سالی بیشتر نگذشت که رخ داد و با به قدرت رسیدن احمدی نژاد عصر فروپاشی بزرگ سیاسی و اقتصادی ایران شروع شد.

به بیان ساده، میدان فردوسی نماد هویت ملی و همبستگی اجتماعی است. هنگامی که رفتار دولت احمدی نژاد باعث تفرفه افکنی و سرکوب نگرش های میهن پرستانه شد، راه برای تهاجم فرهنگی گشوده شد و صحنه سوم همین معنا را به تصویر می کشد. ایران بدون عامل وحدت بخش ملی طبیعی بود که به رویکردی سخت و خشن با جامعه جهانی سوق پیدا کرده و ما در صحنه های چهارم و پنجم شاهد همین رو در رویی سخت و ویرانگر بودیم. نه غربی ها حاضر به انعطاف خردمندانه بودند و نه طرف ایرانی جز اعلام مواضع و کوبیدن بر طبل تخاصم رفتاری از خود نشان می داد.

خلاصه داستان این که با شکسته شدن وحدت ملی، دولت احمدی نژاد هرچه بیشتر رویه خصمانه ای را در پیش گرفت که در نهایت موجب منتفع شدن طرف غربی شد و ما شاهد بودیم که چگونه دنیا به صورت یکپارچه ما را تحت سخت ترین تحریم های ممکن قرار داد و چیزی نمانده بود که کشتی کشور گرفتار خسرانی جبران ناپذیر شود.

 ب. زمان طلوع ایران نو

امروز صبح در رویای کوتاهی ضلع غربی میدان فردوسی را دیدم که ترافیکی از ماشین ها به سمت خروج از میدان (چهار راه کالج) در حرکت بودند و برخی قصد سبقت داشتند.

این رویا به وضوح تاثیر زایشی را نشان می دهد که در دولت روحانی رخ داده است. احیاء وحدت ملی کار خود را کرده است. جهان به سمت ارتباط با ایران شتاب می گیرد و بی گمان عصر جدیدی از تحقق ایران قدرتمند در سایه ارزش گذاری برای بنیان های وحدت ملی کشور در حال وقوع است.