hnmiکار-تیمی:

خواب دیدم با عده ای به کوه رفتیم و انگار توی مسیر برف بود ولی هوا آفتابی بود ، همینجوری که داشتم مسیر رو ادامه می دادم خودم رو بر بالای قله ای پر از برف دیدم که بدون ترس بر روی قله نشسته بودم و از بالا در حالی که احساس خوبی داشتم به طبیعت اطراف قله نگاه می کردم و بقیه را پائین قله می دیدم ، تعبییر خواب من چیست؟

تفسیر:

اصطلاحی است در فرهنگ جهان به نام کار تیمی که متاسفانه ما ایرانی ها با آن بیگانه هستیم. سعی کنید با دیگران بودن و مشارکت را سرلوحه کارهایتان قرار دهید و بدانید تیم ده ها برابر قوی تر و کارآمدتر از فرد است.
به تفسیر خوابتان بپردازیم: برف روی واقعیات را می پوشاند و انسان نمی تواند درک کند دقیقا در چه شرایطی قرار دارد. شما بالای قله نشسته و حرکت تیم برای صعود را می بینید. به ظاهر همه چیز اوکی است. استعدادتان کمک کرده بسیار جلوتر از تیم حرکت کنید؛ اما آیا همه چیز واقعا خوب است؟ بسیاری از سقوط ها در هنگام پایین آمدن از کوه رخ داده است.
دوست خوبم، دیگران برایتان مهم باشند و درک بودن در کنار جمع را به دست آورید. در دشواری ها و لحظات سخت این اعضاء گروه هستند که می توانند از شما پشتیبانی کنند.