استخاره

عشق بی سرانجام

رعنا:

حدود ۳۰ سالمه و تقریبا ۱۰ سال پیش والدینم رو از دست دادم و تنها زندگی میکنم.

بعد مدتها تنهایی بالاخره زمانی که فکر میکردم خانواده تشکیل میدم و داشتم ازدواج میکردم، خوب مشکلاتی پیش اومد و ازدواجم به هم خورد و من جدا شدم و برای ترکشون حتی از اون شهر رفتم اما دلم هنوز عاشقه.

نمیدونم چه جوری استخاره بخوام شاید میخوام بدونم متتظره طرفم باشم؛ چون هیج جوری نمیتونم وارد ازدواج یا هر نوع رابطه دیگه ای بشم.

 

استخاره اول:

این سوال مطرح شد که رعنا در چه حالی هست؟

و او است آنکه پذیرد توبه را از بندگان خویش و

درگذرد از بدیها و داند آنچه را مى کنید

سوره شوری / آیه ۲۵

یکی از هنرهای بزرگ انسان، بخشیدن خود است. این که نقص ها یا عیوب و اشکالاتی که در مسیر زندگی برایش رخ داده را با قلبی مهربان بپذیرد و خود را برای قصورها، کاستی ها یا هر آنچه باعث رنجش درونش شده، مورد بخشش خالص قرار دهد. دوست خوب، این آیه نشان می دهد، شما نیاز به چنین گذشتی در قبال خود دارید. درون سیاه چال تنبیه و خود را ملامت کردن نمانید. مگر چند بار قرار است از خداوند رحمان عمر بگیرید؟

رنج برای چه؟ زندگی همین است. آیا فکر می کنید خداوند پدر و مادر شما را بدون حکمت گرفته است؟ آیا حواسش به رعنا نبوده است؟ شما رنج فقدان والدین را پذیرفته اید؛ آیا عجیب نیست که برایم می نویسید: «چون هیج جوری نمیتونم وارد ازدواج یا هر نوع رابطه دیگه ای بشم».

ولی شما پس از مرگ والدینتان وارد یک رابطه جدید شدید؟

 

استخاره دوم :

آیا باید در انتظار باقی بمانید؟

و اگر خدا در آنان خیرى مى یافت قطعاً شنوایشان

مى ساخت، و اگر آنان را شنوا مى کرد، حتماً باز به

حال اعراض، روى برمى تافتند.

سوره انفال / آیه ۲۳

دوست خوبم، نمی دانم بین شما چه گذشته است؛ اما دو قسمت فرش که هم قواره نباشند، هزار پینه هنرمندانه که بزنید، باز جفت و جور نمی شوند. چه تخمی را در دلتان بارور کرده اید. بعضی جنین ها را باید سقط کرد و دور انداخت. گاه ما آبستن باوری هستیم که جز درد برایمان حاصلی ندارد.

اشاره آیه به نوعی کندن قاطع است: این که شنوایشان نمی کند، این که رهایشان می کند، زیرا سزاواری تشخیص را از خود نشان نمی دهند. منظورم را متوجه می شوید؟

خودتان به پشت سرتان نگاه کنید: اگر در آن جوان قدرت فهم و کنار آمدن و اصلاح را دیده اید، بسیار خوب به انتظار بنشینید. اما، اگر چالش های عادی دوران نامزدی، موجب شده احساسات مرد آشوب زده شود و فهم او مختل شده و رفتار نامتعادل نشان دهد، بهتر همان که وصلتی حاصل نشده و صلاح همان است که رجعتی صورت نگیرد.