شمشیرذوالفقارناهید:

سلام.ی بار خواب دیدم توی مسجد محلمون یکی از بسیجی های خوش نام و با ایمان مسجد ی جعبه ای داشت ک توو مسجد بازش کرده بود و از تووش شمشیر حضرت علی (ع) رو در آورد و به من داد و من در خواب با آن شمشیر جنگیدم و در میدان جنگ خیلی خوب میجنگیدم و افراد زیادی رو میکشتم.

تفسیر:

شمشیر درون جعبه همانند سوادی است که بر دوش می کشی و از آن بهره ای نمی بری. آن دوستتان شاید ظاهری آکنده از صحت داشته باشد، اما در پای عمل چقدر به این معنا می پردازد و چقدر زندگی عملیش این گونه است؟ زیاد خوش نامی و شوآفی که می کنند را عین واقع نشمرید.
دوست خوبم، شما قادرید به آن صفاتی که دوستتان به آن شهره است، الزام عملی و صادق داشته باشید. می دانید شمشیر امیرالمومنین چیست؟ شکافنده حق از باطل. نماد ایده آل انضباط نظامی. کسی که برای حق قیام می کند و حاضر نمی شود ملاحظات دوست، آشنا، پارتی، رفیق و… را در ارزیابی های خود مداخله دهد. کار سختی است. ادایش را در آوردن البته نه، زیاد سخت نیست. کلی هم منفعت دارد؛ اما الزام عملی به آن از عهده هر کسی ساخته نیست.
پیام خواب به شما این است که چنین ظرفیتی را در خودتان بازیابید و در مسیر حق، به شناخت عمیق دست یابید و گرفتار سکر و سهل گیری نشوید.