big-swindle-09هومن:

خواب دیدم که دختری که دوستش دارم و بینمون جدایی پیش اومده با یه ظرف غذا (قابلمه) از پله ها اومد پایین. یه چادر عربی سر داشت (ایشون اصلا چادر سر نمیکنه) و من خیره و محو اون و چادر و مانتوی روشن و روسری شده بودم. مث همیشه بم سلام کرد و یهو خودم روبروش دیدم. همینطور که نگاهش میکردم بش گفتم دکمه مانتوت که بازه، با خنده و شیطنت گفت نبستم تو ببندی. بعد من با دو دست دو طرف صورتش رو گرفتم و پیشونی یا لبهاش رو بوسیدم.

تفسیر:

مفتون نشوید. احساس خضوع و ارج گذاری و تقدس وجودتان را فرا نگیرد. چیزهایی که به ظاهر با باورهایتان هم خوانی دارند و همراه با آن، امیال شما را بر می انگیزند، باعث نشود گیج و مفتون شده و تعارضاتشان را درک نکنید. فداییان حسن صباح یا شکل نوین آن القاعده مگر چه کسانی هستند. آنان گرفتار همین وضعیت شده اند: تظاهر دینی و دلفریبی نفسانی!

در واقع، این نوع دام از بدترین نوع دام هایی است که انسان می تواند گرفتارش شود، زیرا ظاهر مسئله با باورها و اعتقادات فرد هم خوانی دارد و از سوی دیگر تمایلات و خواسته هایش را نیز تحریک کرده و به این ترتیب، اگر فرد ذهنیت باز و هوشیاری نداشته باشد به سادگی گرفتار می شود. ماهیت انواع کلاهبردای ها از همین دوئیت ریشه می گیرد.

در رویای شما، دو طرف صورت را گرفتن و بوسیدن نماد تقدس و حرمتی است که برای فرد قائل هستید. اما، ریشه این حرمت گذاری باز می گردد به چادر عربی و ظاهری که فرد را بسیار مبادی شریعت رایج جلوه می دهد. در این بین، دکمه باز و رفتار شیطنت آمیز همان ذات پنهان و متضاد با ظاهر هستند که نیاز شما را بر انگیخته و باز می دارند که تشخیص ندهید: دختری که ظاهری مقید دارد، نباید کنشی مغایر آن داشته باشد!

دوست خوب، مراقب فریبکاری نفس باشید و در مسائلی که با آن ها روبرو هستید، مراقبت کنید تضادی میان ظاهر و باطن ماجرا وجود نداشته باشد. غفلت کنید، کلاهتان را باد بدجور می برد.