Successباربد:

مینی بوسی سبز رنگی صبحها از روستا ی زادگاهم به سمت شهر می رود. خواب دیدم یک نردبان فلزی زیر بغلم به سمت مینی بوس می رفتم تا به شهر بروم.

تفسیر:

اگر می خواهید به اهدافتان برسید، راه و رسم ارتباط برقرار کردن با دیگران را بیاموزید. اطرافیان کسانی هستند که می توانند در مسیر زندگی کنار شما قرار بگیرند و همان گونه که شما به آن ها کمک می کنید، آن ها نیز نردبانی برای موفقیتتان بسازند.

نردبان وسیله ای برای رفتن به جاهای دور از دست است. بنابراین، دسترس پذیری و مسیر شدن را نشان می دهد. مینی بوس نیز وسیله ای است که انسان ها در آن کنار هم قرار می گیرند تا به سمت مقصد پیش روند. مینی بوس همراهی و همبستگی را نشان می دهد و شهر مکانی است که در آن انسان ها حد و مرز رفتار خود را باید باز شناسند. پس، نماد انضباط و خویشتنداری است.

با مهار نفس و پیروی از اخلاق، تعاملات اجتماعیتان را سامان دهید تا دیگران فرش قرمز موفقیت را جلوی پایتان پهن کنند. در واقع، راه رسیدن شما به آن چیزهایی که می خواهید از میان انسان ها می گذرد و این آدم ها هستند که اگر با آن ها برخورد سازنده ای داشته باشید، راه را برایتان گشوده و به شما امکان می دهند به موفقیت دست یابید. نردبان واقعی بذر محبت و نگاه مثبتی است که در دل انسان ها می کارید.