ظلم-پذیرآراد:

نمیدونم دقیقا کجا بودم که شخصی به طرفم نیزه پرتاب کرد. وقتی خودمو کنار کشیدم تا به سینه ام نخوره،
سرعتش زیاد بود و از توی کف دستم رد شد و در ادامه از ران پام هم رد شد ( دست و پام رو به هم دوخت).

تفسیر:

چرا اجازه می دهید دیگران به شما صدمه بزنند؟ دوست خوبم، انسانی که نتواند از حقوق خود دفاع کند، بی گمان در دنیا قافیه را خواهد باخت. رویای شما به وضوح، رفتار خصمانه ای را نشان می دهد که شخصی در قبال شما دارد و باعث می شود دست و بالتان بسته شده و نتوانید کاری از پیش ببرید. آیا باید در برابر چنین فردی فقط به فکر جا خالی دادن بود، یا نه، لازم است علیه تجاوزکاری وی دست به اقدام زد؟!

عزت نفستان را بازشناسید، برای خودتان ارزش قائل شوید و به هیچ کسی اجازه ندهید شخصیت شما و منافعتان را تجاوزکارانه زیر پا بگذارد.

به عبارت دیگر، رویا نشان می دهد، دیگری واقعا خصومت می ورزد، آیا شما همچنان خوشبین هستید؟ آیا همچنان بی تفاوت هستید؟ کبکی که سرش را زیر برف می کند تا روباه را نبیند، کار شکارچی را ساده کرده است.