همگرایی-هماهنگیستاره:

خواب دیدم که پسرم سوار بر ماشین زنش است و بدن تکه تکه شده اش را از ماشین بیرون می آورند.

تعبیر خواب :

مشکلاتی که در زندگی دارید، به عدم هماهنگ سازی مسائلتان باز می گردد. امورتان را سامان دهید تا نتایج بهبود یابند.

فرزند نماد محصولی است که می پرورید؛ اما اعضاء بدن پسرتان از هم جداست، درست مانند ماشینی که قطعات آن ارتباط لازم را از دست داده باشند. آیا ماشین هنگامی که قطعات مجزا داشته باشد، می تواند کار کند؟ به این نکته که دقت کنید، پیام خواب خود را نشان می دهد: اگر می خواهید به نتیجه برسید، ارتباط لازم و هماهنگی بایسته میان بخش های مختلف زندگی تان را برقرار نمایید.

زمانی که بخش های زندگی در جای خود قرار داشته باشند و هر کدام هماهنگ با بقیه بخش ها دیده شوند، زندگی رنگ دلنشینی به خود می گیرد. فرض کنید در حالی که مشغول آشپزی هستید، بخواهید تلویزیون نگاه کنید و شلوار همسرتان را نیز اتو کنید، یکی از این ها حتما خراب خواهد شد. مثال دیگر این است که به پسرتان همه گونه برسید و او را تر و خشک کنید، اما هیچ توجه ای به دخترتان نداشته باشید.

اما پیام خواب علاوه بر شما درباره فرزندتان نیز هست. این که می بینید اعضاء قطع شده بدن پسرتان را از ماشین همسر او در می آورند، نشان دهنده تاثیر مخربی است که نگرش و سبک زندگی عروستان بر شخصیت پسر شما می گذارد. تعبیر خواب ماشین رویه و رویکرد فرد به مسائل است. بنابراین، خواب نشان می دهد زمانی که پسرتان از رویه و سبک نگرش همسرش پیروی کند، خود را به مخاطره خواهد انداخت. برای مثال، زن مرد را تشویق به فعالیت های اقتصادی می کند که به ورشکستگی می انجامد.