قرآن-استخاره-دردفرزند یکی از خانمهای آشنا به بیماری سختی مبتلا شده است. برای ایشان استخاره گرفتم که خدا چه پیامی برایشان دارد. سوره مریم آیه ۲۴ آمد:
پس از زیر او ندایش داد که غم مدار، پروردگارت زیر تو چشمه آبی پدید آورده است.
آیه معنای صریحی دارد، از اثر قدم زنی منزلت یافته، مایه زندگی و حیات جاری می شود. بله، گرفتاری هایی هستند که شبیه رنج بارداری و زایمان می مانند. هنگامی که انسان راه صحیح روبرو شدن با آنها را می یابد و پیروی می کند، شخصیت او را به بلوغی چشمگیر می رسانند و کمکش می کنند تا دیده وری خیراندیش شود.
آیه به آن دوست عزیز می گوید رنج پدید آمده را از درگاه تسلیم و پذیرش مشیت بنگرد و با سختی راه از در بردباری وارد شود تا به آن خیری که خداوند در معضل پیش رو مقرر کرده نائل شود.
دردهایی است که ما را بلند کرده و آنچنان می سوزانند که از درون خاکستر وجود مفلوکمان عنقایی تیز پر زاده می شود.