استوار-محکمبهزاد:

سلام خواب دیدم خواهرم ازدواج کرده و بعد از ازدواج دچار مشکل شده و ناراحت و گریان درحال ناله و گریه است…معنی این خواب چیست؟

 

تفسیر:

خواهرتان باید مسئولیت پذیر باشد. انسان زمانی که وظیفه ای را به عهده گرفت باید محکم و استوار آن مسئولیت را بپذیرد نه این که تا مشکلی پیش آمد از خود ضعف و انفعال نشان دهد. در رویای شما، خواهرتان ازدواج کرده یعنی مسئولیت یک زندگی جدید را آگاهانه پذیرفته است؛ حال مشکلایت پیش آمده، طبیعی است، مگر می شود آدم مشغول انجام کاری شود و مشکلی پیش نیاید؛ اما راه روبرو شدن با مشکل چیست؟ آیا تا مسائلی پیش آمد آدم باید خودش را ببازد و بدنش شروع به لرزیدن کند؟ طبیعی است که نه. هم شما و هم خواهرتان درک کنید که انسان در کوران مشکلات است که جوهره خویش را بروز می دهد. پس، ناخدای خوبی برای کشتی زندگی تان باشید.