زن-تجربهمینا:

خواب دیدم حامله هستم و قرآن زایمان کرده ام.

تفسیر:

در مسیر زندگی، رنج هایی که می برید از شما فردی آگاه و صاحب بصیرت می سازد. بنابراین، نگاه منفی به رنج هایی که می کشید و سختی هایی که سراغتان می آید نداشته باشید. در پرتو آن ها شما به آگاهی و درک مضامین طریقت نائل خواهید شد.

زایمان نماد درد ناشی از دست یافتن به هدف است و قرآن آگاهی و معرفت را نشان می‌دهد. اگر ما در فرهنگمان پیر فرزانه یا ریش سفید داریم، همین معنا را القاء می‌کند. انسان‌هایی که در کوران سختی‌ها تجربه کسب کرده و آبدیده شده‌اند و حال می‌توانند تجاربشان را به دیگران منتقل کرده و سبب خیر شوند.

دوست خوبم، به دشواری‌های زندگی‌ لبخند بزنید و مشکلاتتان را میدانی برای تعالی روحتان ببینید.