پرستار-صمیمیتگلی:

خواب دیدم بچه غریبه ای بغل کردم و راه می روم که روی لباسم مدفوع کرد. لباس رو شستم ولی کمی لک باقی ماند. چند مرد غریبه که اونجا بودند گفتند زیاد گیر نده، با همین لباس نمازتو بخون. پیامبر هم اینقدر به این مسائل گیر نمی داد و اذان می گفتند.

تفسیر:

اگر قصد انجام عمل انسانی را دارید یا حرفه تان ایجاب می کند تا خدمتی ارائه دهید، قلبتان را برای آن بزرگ کنید و وسواس های بی جا را کنار بگذارید.

آیا مادر از مدفوع نوزادش ابراز انزجار می کند؟ تعبیر خواب لباس خطوط قرمز و حفاظتی است که در محیط داریم. تعبیر خواب مدفوع هواهای نفسانی و دلبستگی های نارواست که باید آن ها را رها کنیم. ریختن مدفوع بچه روی لباس یعنی خطوط قرمز پر رنگ و سختگیری هایی که برای ساختن و توسعه امری لازم است تعدیل شوند. در واقع، بچه غریبی را بغل کردن، یعنی نقش یک مادر را بازی کردن. اما، زمانی که مسئولیتی می پذیرید، مگر می شود الزامات آن را نفی کرد؟ آیا می توان پرستار بود و از تمیز کردن زیر پای بیماران ابراز ناخرسندی کرد؟

دوست خوبم، وارستگی در بی نقصی ظاهری نیست. در این نیست که فرم بینی مان قوس دار و لباس و عطرمان دلربا باشد، وارستگی در روحی پاک و بی آلایش و داشتن روحیه ای انسان دوست است. آیا پیامبر این چنین نبود؟ جمع مردان اشاره به نگاه مردانه و عقل گرا دارد و اذان نشان دهنده آغاز کردن کاری سلامت است.

چنانچه قصد انجام کار و یا شروع مسیری را دارید که در آن خدمتگزاری شرط اول است، پس پیش از شروع بدانید باید دلی بزرگ و خالی از تعلقات زمینی داشته باشید و فاصله تان را دیگران کم کنید.