نارسیس:

من خوابهای زیادی می بینم و  بیشترش  خیلی واضح هست و حس میکنم. هفته قبل جمعه شب خواب می دیدم که توی روستا هستم و  شب بود خیلی تاریک. من داخل خانه مادر بزرگ بودم و  پدرم بیرون  داخل کوچه بود و توی کوچه چند تا سگ بود که  کسی هم توی کوچه بود. پدرم اون شخص رو کمک کرد  و از جلو سگها ردش کرد. من از بالای در می دیدم.

بعد دیدم که داخل همون حیاط که هستم یک سگ همونجاست . از خونه بیرون امدم و به طرف پدرم رفتم که دورتر بود و  همراه اون نفر رفت داخل خانه اش.  من به طرف پدرم رفتم که یک خانمی از اقوام گفت بیا خانه ما و نترس. به پشت سرم که نگاه کردم دیدم سگ به سمت مخالف من می رفت.

به خانه اون خانم که رفتم دیدم که گربه ای دراز کشیده و بچه هاش دارن شیر می خورند.

در واقعیت: من گربه خیلی دوست دارم و یک گربه داریم که توی روستا هست.

فردای اون روز که خواب سگ دیدم یک جایی رفتیم بیرون شهر که یک سگ تنها  خیلی نزدیک ما بود و خیلی آرام و کاری به ما نداشت.
کمی دورتر هم ۸-۱۰ تا سگ بودند که اونا هم به ما کاری نداشتند. ممکنه تعبیرش همین باشه؟

تفسیر:

اضطراب زندگی تان را تحت تاثیر قرار داده و شور و شوق زیستن را از شما گفته است. دل نگران چه هستید؟ اضطراب دیواری است که پشت آن پنهان شده اید و آیا می توان با گریختن به آرامش رسید. آیا می توان با فاصله گرفتن از واقعیات زندگی، در دلنگرانی و انفعال به خوشبختی رسید؟

هراس ناروا را کنار بگذارید. سگ ها ترس را بو می کشند، زمانی که شما در درونتان آکنده از اضطراب باشید و شجاعت روبرو شدن با مسائل را نداشته باشید، شرایط حلقه محاصره اش را بر شما تنگتر می کند.

راه چاره چیست؟ البته پدرتان راه چاره است. او نماد بخش محکم و حامی وجودتتان است که اگر بخواهید و به آن اعتماد کنید، می تواند شما را به خانه آرامش برساند. آیا دستتان را در دستانش خواهید گذارد؟

دوست خوبم، به گربه هایی که از سینه مادرشان شیر می خورند، نماد شور و شوق عمیق زندگی است که درونتان در انتظار آرامش خاطرتان است تا رشد کرده و سراسر پهنه زندگی تان را سرشار از نشاط کند. خوشبختی در قلب شما به انتظار بازیافت اعتماد به نفستان است. خودتان را که بیابید، اعتماد به نفس که پیدا کنید و به قول معروف دستانتان را به زانو بزنید و بلند شوید، خوشبختی باشکوه آن بیرون پنجره در انتظارتان نشسته است.

اما، پاسخ به سوال آخرتان: آیا ممکنه تعبیرش همین باشه؟ دوست عزیز، شما تمام داستان خواب را مختصر کردید به دیدن سگ ها، خیر آن ها تعبیر خواب شما نیستند و نمی توانند باشند؛ اما چیز دیگری هستند: سلام خدا. زمانی که نمادی را در خواب می بینیم و بعد در واقعیت با آن روبرو می شویم، خدا دارد به ما سلام می دهد. می گوید بنده ام، ببین، این منم فرستاده فرستادگانی به سویت، تا باورم کنی و بدانی که هستم. پس لبخند بزن 🙂