زن-کارعاطفه:

در جمع خانواده روی یه زمین خاکی نشستم. دعاهای مادی می کردم و دست روی خاک می کشیدم و برآورده می شد؛ مثلا از خاک دو تا کیف بیرون آوردم.

تفسیر:

نمی دانم چقدر به بخت و اقبال اعتقاد دارید؛ اما باید خودتان را باور کنید و انرژیتان را برای رسیدن به اهدافتان متمرکز نمایید. اقبال نیک همراه شما خواهد بود.

نشستن در جمع خانواده بی تحرکی را نشان می دهد که ناشی از تاثیرمحیط است. به عبارت دیگر، فضای زندگی‌تان  در شما ایجاد رخوت کرده است. هنگامی  که دعا می کنید و دست بر خاک می گذارید، یعنی با نیت رسیدن به چیزی تلاش می کنید؛ و در آن هنگام به آنچه می‌خواهید می‌رسید. برآورده شدن خواسته‌هایتان راه زندگی را نشانتان می‌دهد. دوست عزیز، بخت و اقبال با شما همراه است و اگر واقعا از  جای خود بلند شوید و تلاش کنید، دسترنج شما پربرکت خواهد بود.

به واقع، دوکیفی که نام بردید بیانگر این است که اگر با اشتیاق و خودباوری عمیق (نماد عدد دو) به کار و تلاش بپردازید، به داشته‌های ارزشمندی (نماد کیف) دست خواهید یافت.

رخوت را از خود دور کنید، توانایی‌هایتان را باور نمایید و برای بهبود زندگی‌تان به سختی  تلاش کنید: نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود.