تعهدفیا:

سلام اگر خواب ببینیم کسی به منظور ازدواج و پیوند حلقه ازدواج را که اسم همان فرد روش حک شده به جای اینکه دستمان کند از انگشت بیرون بکشه تعبیرش چی میشه و همین طور که گفتم به منظور عقد یا ازدواج اینکارو کنه متشکرم.

تفسیر:

چنین عملی مصداق شبه افکندن در واقعیت برای فرار از مسئولیت است. امروز بسیاری از جوانان راحت طلب و گرفتار فقر فرهنگی به اسم امروزی بودن ضوابط زندگی سلامت را زیر پا می گذارند. در حقیقت، حلقه نماد تعهد و پذیرش مسئولیت سنگین زندگی مشترک است. هنگامی که فرد خواستار خارج کردن آن از دست در هنگام ازدواج می شود؛ یعنی حاضر به پذیرش مسئولیت نیست.
نمونه بارز این خواب جوانانی هستند که بدون هیچ آیین رسمی زیر یک سقف قرار می گیرند و طبیعی است سازه ای که اسلکت نداشته باشد، به نسیمی فرو می پاشد و بعد از مدت کوتاهی دو نفر از هم سیر شده و به دنبال انتخاب دیگری می روند. وفاداری شرط اساسی و پراولویت زندگی مشترک است و همان گونه که هر کاری آیین دارد، آیین زناشویی مبتنی بر سوگند وفاداری و به دست کردن حلقه ازدواج است. آیا بدون آن می توان سودای حفظ کانون خانواده را در سر داشت؟
دوست خوبم، باز هم می گویم، هر کاری اصول خود را دارد. آیا می توان نقشه کشی ساختمان کرد و استانداردهای کار را نادیده گرفت؟ آیا می توان رانندگی کرد و به قوانین راهنمایی و رانندگی بی توجه بود؟ مراقب باشید در کارهایی که می خواهید به آن ها مبادرت ورزید، قواعد کار به درستی پیاده شود. در غیر این صورت، بی گمان متضرر خواهید شد.