تعبیر خواب باغبه مردی سالها پیش علاقه داشتم. خواب دیدم در یک باغ خانگی با مادرشان نشسته اند و با آرامش و لبخند در حال گفتگو هستند. موهایشان دقیقا مثل دوران سربازی کوتاه بود.

در خوابی که خانه ببینیم، بدانیم با منبع فشار عصبی روبرو هستیم. مفهوم باغ (یعنی ثمره) و فضای رضایت بخش صحنه خواب به نگرش فردی اشاره دارد که زندگی را در سطح برآورده شدن انتظارات شخصی می بیند. رویکرد رویابین سر راست است: «من خوبم؛ پس، تو باغ مهیای زندگیم باش.»

موهای اصلاح شده سر و سربازی نیز در همین قاب تفسیر می شود: رویابین بالاترین احساس تکلیف را نسبت به رضایت خاطر خود دارد. او باغی برای دیگران است و مطالبه گرانه، انتظار دارد دیگران باغی برای او باشند. متاسفانه، چنین رویکردی منبع تنش زاست. تمرکز فرد روی بر حق بودن خود باعث می شود قادر به تشخیص وضعیت روحی دیگری نباشد و نتواند رابطه ای همدلانه و موثر برقرار کند.

انتظارات خودبینانه محقق نمی شود. در نتیجه، رنج درونی وجود فرد را در بر می گیرد. آن روی صحنه دلپذیر باغ، جهنمی از قلبی شعله ور است.