تعبیر خواب سه سگنسترن: به اتفاق یکی از دوستان در کوه بی آب و علف و خاکی بودم. یک چیتا و سه تا سگ سیاه با چهره شبیه به هم دنبال دوستم افتادند.

اگر در خواب نماد کوه باشد، یعنی فرد تجارب سخت و توانفرسایی دارد. بایر بودن کوه یعنی شخص احساس ناکامی می کند. وضعیت بدی است: رویابین ماحصل مشقت خود را بی حاصل می بیند.

شکل سیاه سگها نشان می دهد، رویابین از مکانیسم دفاعی سرکوبی علیه نیازهای خود استفاده می کند. جالب است، چهره چیتا هم شبیه سگهاست؛ یعنی فرآیندهای تند و تیز ذهنی رویابین درگیر همین فرآیند حمله علیه خود هستند. اما، نتیجه این وضعیت در سیمای دوست رویابین جلوه گر می شود. فرار او به معنای درماندگی است و معنایی مترادف وضعیت کویری کوه دارد. گویا همه چیز بی حاصل است و رویابین خود را گرفتار چرخه باطل عزت نفس مخدوش و تلاش برای فروخوردن رنج درونی می بیند.

صحنه رویا فردی را به تصویر می کشد که دفاع سفت و سخت او علیه خود است؛ یعنی به سرکوبی تمایلات و نیازهای وجودی پرداخته است. راه رهایی نیز در تغییر رویکرد ذهنی است. به جای ستیزه با خود، باید ظرفیتهای برتر ذهنی (چیتا) و قدرت دفاعی (سگ) را در خدمت مبارزه با موانع محیطی قرار دهد. بجای خود خوری به تحقق خود مبادرت ورزد، اعتماد به نفس و خودباوری را توسعه دهد و حریم شخصی خویش را بازسازی کند. دقیقا به همین دلیل جانوران به دنبال دوست او هستند، تا رویابین تشخیص دهد باید به حمایت از بخش های ارزشمند درون بپردازد. او نیازمند آموختن این معناست که جنگ با خویشتن را به جنگ برای خویشتن خویش تبدیل کند.