تعبیر خواب کارنسرین خواب دیده مرد مورد علاقه اش به خانه آنها آمده و خانواده نیز حضور دارد. نسرین از این که مرد قصد ماندن پیش آنها را دارد خوشحال است. اما، مرد به ناگاه وسایل خود را بر می دارد و می گوید کار پیش آمده و باید برود. در تحلیل این رویا، به صحنه اول تمرکز می کنیم: خوشحالی نسیرین به خاطر قصد مرد برای ماندن در کنار آنهاست؛ یعنی شادکامی رویابین وابسته به حضور دیگری است. او فاقد درون جهت دهی است، نیازهای عاطفی و دلبستگی ناایمن دارد. به بیان دیگر، زمانی می تواند احساس خوشبختی کند که بتواند به دیگران اتکا عاطفی داشته باشد.

این دلبستگی ناایمن موجب رفتار نابهنجاری می شود که در صحنه دوم خواب نمایان است: مرد قصد رفتن دارد چون کار پیش آمده است؛ یعنی وجه مذکر رویابین تکلیف گرا است. او طرحواره دیگرجهت دهی را در خود پرورانده است. برای تامین نیازهای عاطفی و هیجانی، فداکاری نشان می دهد، از خود مایه می گذارد تا با تامین خواست دیگران، بتواند محبت و حضور آنان را دریافت کند.

تفسیر فوق از دل خواب رویابین برآمده، در نتیجه معنای ملموس و پذیرفتنی دارد. از منظر درمانی، صحنه دوم حامل راهبرد شفابخش نیز هست: خانه نماد آرامش است. رویابین اگر قصد دارد در روابط اجتماعی به آرامش برسد باید بعد مردانه خود را در جایگاه تصمیم ساز قرار دهد: کار پیش آمده باید بروم، یعنی سررشته امور را باید به منطق سپرد. احساسات رویابین نباید لنگر ماندن را پایین بیاندازند و او را در بستر تنش های عاطفی متوقف کنند، بلکه وجه معقول نسرین باید سکان کشتی را به دست گیرد و کل یکپارچه او را در میانه امواج هیجانی مدیریت کند. در رفتن، رها کردن دلبستگی های محدود کننده نهفته است. باید پیش رفت و خویش را از اسارت در اسکله های تنش آفرین رهایی بخشید.

در حالی که تفسیر، مشکل رویابین را آشکار می کند، راهبرد خواب به او مسیر سلامت برای خودگردانی عاطفی و تنظیم هیجانی را نشان می دهد. ارزشمندی رویادرمانی در گرو همین ویژگی های بی همتاست. در رویادرمانی، درمانگر نقش مترجم و مراجع نقش پردازشگر و توسعه دهنده درمان را بازی می کنند.