میترا:

به همراه چند خواهرم در حال کمک برای تدارک عروسی چند نفر از فرزندان افراد ثروتمند و بزرگ بودیم. ما بسته بندی شیرینی ها را انجام می دادیم و دقت زیادی داشتم که کارها درست انجام شود. آن افراد بزرگ به ما احترام زیادی می گذاشتند.

در صحنه بعد، فرودگاه بودم. لباس سفید و جلیقه قرمزی به تن داشتم و شالم هم گشوده بود. ظاهرم بسیار زیبا بود، به طوری که بقیه فکر می کردند خارجی هستم. سوار هواپیما شدیم، نشیمنهای داخل هواپیما شبیه صندلی اتوبوسها بود که ردیف آخر که بلندتر هست، نشستم. متوجه شدم عمه ام به اتفاق دخترش در صندلی جلو نشسته بودند. دختر زیبایی بود که رنگ موهایش شبیه به من بود. عمه گفت، دختر بیمار است و برای درمان عازم شده اند.

تحلیل تشخیصی رویا:

با کمی تامل مشخص می شود، طراحواره ناقص فرد مربوط به پرسونا (نقاب اجتماعی) است. از دیدگاه رویابین، ظاهر یا همان پرسونا بسیار مهم ارزش گذاری می شود. در واقع، نماد عروس به میکاپ و پرسونای ممتاز، درخشیدن در جمع، اشاره دارد . همین طور بسته بندی جعبه های شیرینی نیز اهمیت پرسونا را نمایان می کنند. در صحنه فرودگاه، رویابین همانند عروسی زیبا و متمایز به تصویر کشیده می شود. و برند خارجی تاکید مضاعف بر باور رویابین مبنی بر ارجح بودن پرسونا دارد.

نقطه بحرانی خواب در هواپیما رقم می خورد، جایی که مشخص می شود درون رویابین آکنده از احساس کاستی و نقصان است. او که شایستگی های درونی قابل احترامی دارد، به دلیل ارزشگذاری معیوب، برآمده از فرهنگ مادی و بی اصالت جاری، اعتماد به نفس و خود ارزشبینی درونی را از دست داده است.

تحلیل تجویزی رویا:

بزرگ نماد قوه عاقله فرد است. رویابین فراخوانده می شود، از چمبره فرهنگ محیط خود را بالا بکشد و با انرژی مثبت به داشته های غنی و ارزشمند خویش بنگرد. برداشتن تمرکز از روی پرسونا و ارزشگذاری به درون باید سوئیچ کردنی در لحظه و قاطع باشد. عقل نیروی لازم برای چنین داوری را در اختیار رویابین قرار می دهد تا بلافاصله پی به کیفیت گرانبهای درونی خود ببرد و فرودگاه نماد فصل الخطاب برهان قاطع ذهن برای برگشت ناپذیری این رویکرد است. به زبان ساده، رویابین از طریق استدال عقلی می تواند به سهولت درک کند ارزشهای درونی او بسیار فاخر، متمایز و قابل اتکا هستند. در ثانی، چنین دریافتی باید با قاطعیت حمایت شود، به گونه ای که جلوی بازگشت اصالت دهی به پرسونا را هر دم وارد خودآگاه می شود، بگیرد و بر صحت خویشتن خویش مهر تاکید بزند.

#تعبیرخواب #تعبیر_خواب #تحلیل_رویا #رویادرمانگری #تعبیر_خواب #عروس #عروسی #بزرگ #شیخ #جعبه_شیرینی #فرودگاه #هواپیما #اتوبوس #دختر #بیمار #زیبا #لباس_سفید #جلیقه_قرمز #شال #خارجی