سوره-اخلاص-تفسیر-علمیبگو اوست‏خداى یگانه (۱)

خداى صمد [ثابت متعالى] (۲)

[کسى را] نزاده و زاده نشده است (۳)

و هیچ کس او را همتا نیست (۴)

 

سوره اخلاص بیانگر سیستم ها و ساختارهایی دارای مرکز انسجام بخش است. در سازمان، بیانه ماموریت یا هدف غائی چنانچه از گرانش کافی برخوردار باشد، باعث بسیج و تمرکز قطعی نیروها می شود تا یکپارچه برای سازمان جانفشانی کنند.

«بگو اوست خدای یگانه»؛ یعنی شعار وجودی سازمان باید یگانه باشد.

«خدای صمد»؛ یعنی ویژگی این شعار غنا و پایداری ذاتی آن است.

«نزاده و زاده نشده است»؛ یعنی خالص است و منشعب از چیزی نبوده و یا باعث فهم های متنوع و چندگانه نمی شود.

«و هیچ کس او را همتا نیست»؛ یعنی ایده های جایگزین یا رقیب برای تضعیف آن وجود ندارند. در نتیجه صدای واحد و یکپارچه ای در بدنه سازمان ایجاد می کند.

سازمان هایی که چنین بیانه ماموریتی داشته باشند، از ابزاری قدرتمند برای همسو سازی نیروها و حرکت در مسیر اهداف برخوردارند. برای مثال، شعار گوگل «دسترس پذیر و مفید ساختن اطلاعات دنیا» است. این شعار باید به صورت پایداری در ذهن کارکنان و شرکا و مشتریان حک شده و بتواند در تمام ساحت فعالیت های گوگل دیده شود. در حقیقت، سوره اخلاص چنین رهنمودی به ما می دهد: «بیانیه سازمانتان را به صورت یک شعار قدرتمند و پیشرو مطرح کنید. باور به آن را یگانه نمایید و تمام فعالیت های سازمانتان را بر محور آن همسو نمایید و اجازه ندهید استراتژی ها و رویکردهای بخش های مختلف سازمان سوگیری متمایزی داشته باشد. هنگامی که چنین یکپارچگی مهم و خلل ناپذیری را بنا کنید، سازمانتان دارای یک فرهنگ متمایز و بسیار ارزشمند شده و قادر است مزیت های متمایز و اثربخشی فراهم آورد.»

اگر بخواهیم مثال تجربی بزنیم، بهترین مثال منظومه شمسی است. میلیون ها سال است که خورشید جایگاه یکتای خود را بر منظومه شمسی اعمال می کند و سیاره ها در مدار مشخص خود حرکت می کنند. جایگاه خورشید باثبات و صمد است و هیچ عامل مخل و رقیبی برای آن یافت نمی شود. در رقابت های ورزشی نیز وجود شعار و خط فکری قدرتمند، مهمترین نقش را در انگیزش بازیکنان برای همبستگی و توسعه توانایی های تیمی یا فردی جهت تحقق اهداف به عهده دارد.

پیام سوره اخلاص لزوم دست یافتن به یک نگاه یکپارچه و ماموریت نافذ را پیش رویمان می گشاید تا بتوانیم با تمرکز نیرو و جلوگیری از نفوذ عوامل انحرافی پیش رفته و اهداف را محقق کنیم.