تحلیل محتوایی سوره ماعون

مقدمه:

هنگامی که قرآن را باز می کنیم آیا به دنیایی خیال انگیز روبرو هستیم که همه رنگ است و همه بو… همه زیبایی است؟ به قول شیخ محمود شبستری:

جهان چون زلف و خط و خال و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست

آیا درک جهان فقط یعنی درک زیبایی های فصاحت و بلاغت و حکمتی که بر بستر شریعت ظاهری آیات پیش می رود یا نه فراتر از آن، قرآن بطنی هم دارد که تلاش نگاه کاوشگر مسلمان باید معطوف به آن و در مسیر دست یابی به لولو و مرجان آن باشد؟…

ترجمه سوره ماعون :

آیا دیدی کسی را که روز جزا را انکار می کرد؟ همان کسی است که یتیم را می راند، و به خوراک دادن بینوا ترغیب نمی کند. پس وای بر نمازگزاران، همان کسانی که از نماز خویش غافلند، آنان که ریا می کنند و از زکات باز می دارند (یا خودداری می ورزند).

 

خلاصه تحلیل :

انکار کننده نماد فردی است که زیر قواعد علمی و پیشبینی مبتنی بر دریافت های منطقی می زند. رویکردی که آینده را نادیده می گیرد و در منافع کوتاه مدت حال زیست می کند.

سوره ماعون اشاره به سیستم هایی دارد که برای رسیدن به تعادل نیازمند رشد متوازن تمام اجزاء هستند.

یتیم یعنی جزئی که بقاء آن منوط به حمایت است و بینوا یعنی جزئی که قوام و تقویت آن وابسته به تزریق سرمایه است. به عبارت ساده، یتیم جزئی است که بدون حمایت فرو می میرد و بینوا جزئی است که بدون حمایت به رشد و توانمندی نمی رسد…

 

مشروح تحلیل :