تحلیل-سوره-مسد

عصبیت کور به بن بست می انجامد

بریده باد دو دست ابولهب و بریده باد

مالش و آنچه فراهم آورد به کارش نیامد

بزودی در آتش شعله ور در آید

و زنش، آن بردارنده هیزم

بر گردنش طنابی از لیف خرماست.

 

چکیده تحلیل:

ابولهب نماد افراد و سیستم های خودکامه است که با اتکا به قدرت سخت تلاش می کنند به اهداف خود برسند. طبیعی است چنین تلاشی به نتیجه مورد انتظار نمی انجامد. ابولهب توسط همسر خود حمایت و پشتیبانی می شود. زنی که بردارنده هیزم است و لیفی از خرما به گردن دارد. هیزم در حقیقت مواد آتش ناکامی را فراهم می آورد. و لیف خرما بر گردن نماد عصبیت است. بنابراین، همسر ابولهب  عصبیت کوری است که از قدرت سخت افزار ابولهب جانبداری می کند. نتیجه چنین اتحادی بی گمان شکست است…

 

شرح تحلیل :