قاعده موفقیت چیست؟

هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد

و بینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند

پروردگارت را منزه بدان (تسبیح گو)، او را بستای و از او طلب آمرزش کن که او بسیار توبه پذیر است

 

چکیده تحلیل :

سوره نصر قاعده موفقیت را بیان می‌کند. برای کسب موفقیت ما نیازمند پیروی از اصول صحیح و اصلاح خطاها یا همان کنترل کیفیت هستیم.

 

شرح تحلیل :