منبع غنی مساوی با تولید پایدار

ترجمه سوره کوثر :

ما به تو خیر کثیر عطا کردیم / پس برای پروردگارت نماز بگذار و دست‌ها را تا گلو بالا بیاور / همانا دشمن تو بی دنباله است.

 

چکیده تحلیل :

هنگامی که به منبع غنی دست یافتید، با عزم جزم اصول تولید را در پیش بگیرید. کوثر همان منبع غنی است. می‌تواند ایده‌ای نوآورانه یا زمینی حاصلخیز باشد. آنچه منطقا شایسته سرمایه‌گذاری است. پس، دیگر جایی برای شک نیست. کوثر مبنایی برای سرمایه‌گذاری گسترده با هدف رسیدن به تولید پایدار است.

 

مشروح تحلیل :

توضیح: همه ما مقاطعی بوده که کوثر را درونمان کشف کرده ایم، کوثر همان استعداد سرشار است. قابلیتی که چشممان به آن افتاده و بعد به سادگی از کنارش گذشته ایم. پیام سوره این است، اگر آن ظرفیت ویژه را دیدی، دیگر رهایش نکن!