تحلیل_آیه_9_سوره_جمعه

تمرکز روی تکلیف اصلی

👈‏ ترجمه آیه:

ای مومنان، چون برای نماز جمعه ندا در داده شود، به سوی یاد کرد خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. این اگر بدانید، برایتان بهتر است.

 

👈‏ مقدمه:

شاید در نگاه اول، همه چیز دور از ذهن به نظر برسد. آیات قرآن چگونه می توانند رهنودهای شناختی برای اصلاح الگوها و ساز و کار ذهن ارائه دهند؟ اما، با تاملی ژرف اندیشانه، مروارید های معرفت از درون آیات قرآن خودنمایی می کنند.

 

👈‏ تحلیل:

 

🔸 آیه نهم سوره جمعه به وضوح، اصل «تمرکز روی تکلیف اصلی» را بیان می کند. همه ما در زندگی، مواقعی است که درگیر تکلیف اصلی می شویم، تکلیفی که ذره ذره تمرکز و انرژی ما را مطالبه می کند. دانشجویی که سر کلاس نشسته و تکلیف اصلی او تمرکز کاوشگرانه نسبت به صحبت های استاد است؛ ورزشکاری که در میدان رقابت، تکلیف اصلی او روی اجراء دقیق مهارت های آموخته شده است؛ نمازگزاری که گوشه دنجی نشسته و تمرکز اصلی او ستودن معبود است؛ جراحی که در اتاق عمل، تمرکز اصلی او انجام بی نقص فرایند عمل است و…

 

🔸 در این آیه، نماز جمعه نماد «تکلیف اصلی» است.

 

🔸 ندا داده شود، یعنی اهمیت تکلیف در حوزه خودآگاه ذهن انعکاس بیابد. به بیان  ساده تر، لفظ «ندا دادن» به پیام برانگیزاننده ای اشاره دارد که به سمت خودآگاهمان می فرستیم تا هوشیاریمان نسبت به تکلیف بالا برود.

 

🔸 شتافتن به سوی یادکرد خدا، یعنی تمام قوای وجود در سایه من یکپارچه ساز انسجام بیابند؛ چنانکه اعضاء یک تیم گوش بزنگ فرمان لیدر می شوند.

 

🔸 خرید و فروش را وانهید، یعنی فعالیت طبیعی خیال را متوقف کنید. درحالت طبیعی، ما عادت به حرکت کردن بر روی ابرهای خیال را داریم. طی چند دقیقه احساسات مختلفی به ما دست  می دهد و به مسائل متفاوتی فکر می کنیم. پیام عبارت این  است که همه ذخایر ذهنی روی تکلیف اصلی تمرکز بیابد: تمرکز عمیق روی انجام دقیق تکلیف باشد.

 

🔸 اگر بدانید برایتان بهتر است، مورد تاکید قراردادن اهمیت تمرکز برای خودآگاه است. در واقع، بخش خودآگاه ذهن، خطاب قرار  می گیرد که باید سطح هوشیاری را در هنگام  تکلیف اصلی در حد اعلی نگه دارد. ما هنگامی که بدانیم، برای انجام  موفق تکلیف نیازمند بالاترین  سطح تمرکز هستیم، هوشیاری ما فروکش نمی کند.

 

🔸 آیه ۹ سوره جمعه، با قدرت اصل «تمرکز روی  تکلیف اصلی»  را بیان کرده و خاطرنشان می  کند، برای دست یافتن  به این  تمرکز لازم است به خودآگاهمان پیام انگیزشی بدهیم، تمام اجزاء وجودمان را در خدمت هدف بگیریم، مانع از نفوذ فکرهای خودآیند شویم و اهمیت چنین رویکردی را برای رسیدن  به موفقیت بدانیم و سطح هوشیاریمان را بالا نگه داریم.

آیا ما هنگام انجام  تکالیف اصلی  به این نکات توجه داریم؟