Indiana National Guard handout photo of a destroyed school bus in Henryvilleالهام:

خیلی وقت پیش خواب دیدم سوار اتوبوسی هستم و به سمت مقصدی می روم. یکدفعه اتوبوس تصادف کرد ولی معلوم نبود با چی. آن لحظه حس کردم که دیگر کار تمام است و دارم می میرم. ضمنا، هنگام تصادف وارد مه غلیظی شدیم.

تفسیر:

استقلال شخصیتتان را بازیابید و هوشیارانه با مشکلات روبرو شوید.

ممکن است خانواده شما گرفتار بحران شود، ممکن است توفان حوادث کشتی شرکتتان را در هم بشکند، آیا شما باید بدون هیچ اراده ای منتظر سقوط باشید؟

دوست خوبم، اتوبوس نماد گروه و شما نماد فرد هستید. درست است که انسان از گروه اثر می پذیرید، اما می تواند با هوشیاری نه تنها زندگی خود را نجات دهد بلکه گاه باعث نجات گروه شود. اتوبوس گرفتار سانحه می شود و مه غلیظ همه جا را می گیرد. وضعیت بدی است. ناگهان مدیر شرکت همه را جمع می کند و می گوید: همکاران عزیز، شرکت ورشکست کرده و همه تان مرخص هستید. آدم های معمولی در چنین زمانی مستاصل شده و گوشه خانه به انزوا فرو می روند؛ اما افراد موفق همان لحظه را نقطه شروع کار جدیدشان قرار می دهند و به زودی کاری چه بسا بهتر می یابند.

سانحه تصادف و مه غلیظ بحرانی را نشان می دهند با ابعاد نامشخص. پس اولویت اول تلاش برای فهمیدن این نکته است: در چه وضعیتی قرار دارم؟ هنگامی که شرایط را شناختید، گام بعد می شود: چه باید بکنم!

ناخدای کشتی زندگی تان باشید و مسئولانه با توفان ها روبرو شوید.