اصول پایه تحلیل محتوایی قرآن

تحلیل قرآن:

در حالی که تفسیر قرآن به شرح و دوباره گویی صورت می پردازد، تحلیل قرآن به کشف گزاره های شناختی (اصول ادراکی) مندرج در بطن عبارات قرآنی می پردازد.

گزاره شناختی عام:

جمله ای خبری است که قاعده یا اصل شناختی را بیان می کند که در حوزه های متنوع ادراک بشری معتبر است.

میکروعبارت :

هر عبارت قرآنی که دارای یک گزاره شناختی مستقل باشد را میکروعبارت قرآنی می خوانیم. بنا به این تعریف، هر آیه شامل یک یا چند میکروعبارت است یا چند آیه می توانند شامل یک میکروعبارت باشند.

مثال- به نام خداوند بخشنده مهربان (مطرح ترین میکروعبارت قرآنی)

این میکروعبارت در آغاز تمام سوره ها آمده و نحوه ورود اثربخش به سیستم، ساختار، میدان یا امور مختلف را نشان می دهد. بخشندگی نماد انطباق بهنجار با تمایزها و کاستی هاست. مهربان نیز نماد پذیرندگی، ارتباط سازنده یا مثبت است. به این ترتیب، گزاره شناختی عام می گوید: «ورود اثربخش به سیستم تابع انطباق مثبت است.» پیروی از این اصل باعث می شود سیستم آبیاری به نحو مطلوب تمام زمین زیر کشت را مرطوب کند، عضو تازه وارد به صورت کارآمد با تیم هماهنگ شده و آن را اعتلا بخشد، مداخله دولت در امور شهروندان با درک حساسیتها و حقوق آنان توام شود، یک کلید به صورت صحیح در قفل بنشیند و…

قرآن:

گنجینه گزاره های شناختی عام است. تمام دایره معرفت بشری از هنرهای زیبا تا مهارتهای فنی، علوم مختلف و حتی فلسفه بر مبنای گزاره های شناختی شکل می گیرند. هنگامی که آشپزی می کنیم، ساختمانی را می سازیم، اثر هنری خلق می کنیم، به اکتشافات علمی می پردازیم یا به تامل در قضایای پیچیده فلسفی مشغول می شویم، چه بدانیم یا نه، از قواعد فکری یکسانی استفاده می کنیم که همان گزاره های شناختی عام هستند. این گزاره ها حکم شاه کلیدهای ادراک بشری را دارند.

Igap.net/pendarno

#قرآن #تحلیل_قرآن #تفسیر_قرآن #بسم_الله #بسم_الله_الرحمان_الرحیم #توحید #انطباق #مثبت #ورودی #ورودی_سیستم #سیستم #پردازش #اطلاعات #فلسفه #علم #هنر #گزاره_شناختی #گزاره_علمی #شناخت