👈 از رویاهای معمولی چیزهای بیشتری می‌آموزیم… پیشداوری ما درباره رویا (این که رویا معنی خاصی ندارد) احتمالا دنباله همان سنت قدیمی بدویان است که رویاهای معمولی را در خور توجه نمی‌دانند… در تک تک رویاهای معمولی… کارکرد راهنمایانه و تلاش برای حل کردن مسئله دیده می‌شود. (کارل گوستاو یونگ)

👈 روانشناسان و روانپزشکان اتفاق نظر دارند که مغز انسان پیچیده ترین ساختار ادراکی در دنیای ماست. بنابراین، پژوهشگران حوزه روانشناسی برای کارکردهای مختلف این ساختار شگفت انگیز و از جمله رویا ارزش والایی قائل هستند.  اما، رویا زبان ذهن ناهشیار است که به ما خبر می دهد کدام بخش از رفتار، احساسات و تفکر ما دچار مشکل است. خوابهای ما کلید رهایی از فشارهای عصبی هستند. رویاها از اشتباهات مصیبت بار آگاهانمان می کنند تا از آن ایمن بمانیم و رویاها به ما کمک می کنند سازه های ذهنیمان را اصلاح کنیم و به این ترتیب، به انسانهایی موفق تبدیل شویم. نکته جالب اینجاست که همزمان با اصلاح ساختارهای ذهنی، نمادهای خواب دستخوش تغییر می شوند. به بیان دیگر، فردی که با کمک رمزگشایی خوابها، به ترمیم سازه های ذهنی معیوب می پردازد، رویاهای او تغییر فرم می دهند. به این طریق، می توان سرعت و عمق تغییرات صورت گرفته را مشاهده کرد. (فرخ فتحی زاده ناصری، روانشناس)

🔹🔹تعبیر خواب

کوتاه ترین بخشی که از خواب به خاطر داشته باشید، بسیار روشنگر است. پندار نو به شما کمک می کند به توصیف دقیق محتوای خوابتان دست یابید و راهبرد اساسی برای ترمیم طرحواره (ساختار ذهنی) مشکل آفرین را بیابید.

🔹🔹تعرفه

👈 هزینه تحلیل خواب ۳۰ هزار تومان

🔸🔸اطلاعات واریز

👈 نام: فرخ فتحی زاده ناصری

👈 شماره کارت: ۸۲۸۲-۷۰۴۷-۹۹۷۳-۶۰۳۷

👈 نزد بانک ملی

🔹🔹راه های ارتباطی

جهت ارسال سفارش می توانید در پیام رسان  تلگرام برای آی دی @pendar_no کامنت بگذارید یا از طریق ایمیل زیر تماس برقرار کنید.

ایمیل: pendar_no@yahoo.com

🔸🔸کانال پندار نو

👈 در تلگرام: @dreaminterpretation

🔸🔸پندار نو در اینستاگرام

Instagram.com/pendarno