تعبیر_امام_صادق

تعبیر خواب امام صادق

قاعده کلی برای تحلیل یک نماد، تاویل آن به ویژگی ذاتی و برجسته نماد است. زمانی که خواب مرگ یا مرده را می‌بینیم، مرده کسی است که دستی به دنیا ندارد. مرگ یعنی قطع شدن. دکمه آف،‌ خاموش فرصتی است که اکنون داریم و چون حواسمان نباشد، از دست می‌رود. کوه نماد سختی است. زمانی که درخواب از کوه بالا می‌روید یعنی درگیر چالشی سخت و توانفرسا شده‌اید. به همین ترتیب، زمانی که در رویا یکی از اقوام یا آشنایان دیده می‌شود، ویژگی برجسته آن شخص مد نظر است. هر کدام از امام‌ها یا پیشوایان بزرگ ادیان نیز باید در همین چارچوب تحلیل شوند. بودا کسی است که گوش بسیار خوبی داشت. خوب می‌شنید. در مقابل چشم، که وسیله‌ای برای دیدن عینیت است، گوش وسیله‌ای برای درک ذهنیت است. آن چیزی که پس واقعیت ذهن نهفته است. بودا نماد درک معنای پدیدار است. پس ظاهر رخدادها چه واقعیتی پنهان شده است.

بر همین سیاق، امام صادق مظهر آموختن، آموزگاری، دانش است. زمانی که بحث امام صادق در رویایی مطرح می‌شود، رویا به آن وجهی از وجود ما اشاره می‌کند که نیازمند فهمیدن و تشخیص داده شدن است. داستان و منطق موضوع چیست؟

 

تعبیر خواب نماز خواندن در حرم امام صادق

فرد در رویا می‌بیند که در حرم امام صادق نماز می‌خواند. نماز پذیرش طریقت و پیروی از آن است. چنین فردی خطاب قرار می‌گیرد تا در مسیر طریقتی که پیش می‌رود، به دانایی خود اتکا کند. بفهمد که دارد به چه سویی، بر  اساس چه منطقی حرکت می‌کند؟. دقیقا چه می‌‌کند؟

 

تعبیر خواب گریه کردن در حرم امام صادق

فردی که در حرم امام صادق به سجده می‌افتد و گریه می‌کند، سجده کردن یعنی پیروی بی‌چون و چرا. چنین فردی حکایت آدمی است که درگیری احساسی شدید پیدا می‌کند. قبل از این که بخواهد بفهمد،‌گرفتار تبعیت طوطی‌وار می‌شود. خدا حال و روز چنین آدم‌هایی را به چارپایانی مثال می‌زند که بار کتاب دارند. ابتدا بدان، ابتدا تشخیص بده و بعد تبعیت کن.

 

تعبیر خواب حضور امام صادق در اتاق

فرد در رویا می‌بیند وارد مطبی شده که در آنجا تعدادی اتاق وجود دارد و هر اتاق به امامی اختصاص دارد. درب اتاقی که به امام صادق اختصاص دارد نیمه باز است، با کنجکاوی به سمت اتاق می‌رود و صدایی می‌شنود که بیا داخل. اسم ایشان گفته می‌‌شود که بیا داخل. چنین رویایی چه معنایی دارد؟ مطب به معنای درمان. مطب راه منطقی رفع مشکل است. زمانی که اسم فرد صدا زده می‌شود، که بیا داخل. یعنی نوع ورودت مبتنی بر شناخت خودت باشد، تو امام صادق خودت هستی، خودت را دریاب. خودت را بشناس و با آن شناخت وارد فضای زندگی و محدوده امکانات در دسترس خود شو تا بتوانی آن گونه که لازم است عمل کنی.

در ادامه خواب، وارد اتاق می‌شود و درون اتاق یک سری وسایل است. متصف بودن اتاق به نام امام صادق، یعنی باید بدانید از امکانات زندگی چگونه استفاده کنید. هدفتان چیست و به کجا می‌خواهید بروید؟ راه استفاده از وسائل و کاربرد آن‌ها را باید بدانید. فضای زندگی برای من چه فرصت‌ها و تهدیدهایی ایجاد می‌‌کند. ا گر این شناخت باشد،‌ امکان رسیدن به کامروایی و خوشبختی است.

این که آدم‌های زیادی خواب امام صادق را می‌بینند، به این دلیل است که بحث مشکلات شناختی، آدم را گرفتار سردرگمی می‌کند. آدم‌ها گیج هستند، نمی‌دانند چه باید بکنند. تجربه و آموزش کافی را ندارند تا از قوه ادراکی برای حل مسائل استفاده کنند.