تعبیر_خواب_دریا

تعبیر خواب دریا

دریا حالات متغییری دارد، تحت تاثیر ماه جزر و مد پیدا می کند و گاهی طوفانی و گاه آرام است. دریا نماد شرایط یا موقعیت است.

 

دریای طوفانی

رویابین خواب دیده لب دریا ایستاده و به دریای طوفانی نگاه می‌کند. همسر او می‌آید و شمش طلایی را به دستش می‌دهد.

دریای طوفانی بیانگر محیط ملتهب زندگی است. آیا این روزها همه ایرانی ها چنین وضعیت استرس زایی را تجربه نمی کنند؟ زنی که ایستاده و به دریای طوفانی نگاه می کند، مستعد اثر پذیرفتن  از محیط و دچار آشفتگی درونی شدن است.

در این بین، همسر می آید و شمش طلایی را به دست او می دهد. شمش طلا بیانگر استعداد ارزشمندی است که درون مرد وجود دارد و زن نیز می تواند آن  را در خود باز یابد. هر دوی این افراد قادرند با اتکاء به این جوهره، که همان خود اتکایی است، در  کناره امن ساحل بایستند  و خود را از التهاب های گزنده شرایط پیرامونی ایمن نگهدارند.

 

تفریح در دریا

رویابین خواهرش را به همراه همسر و فرزند خردسالشان دیده که با خوشحالی در دریا مشغول بازی هستند و ماهی های زیادی اطراف آن ها در حرکتند.

در این رویا، با مسئله رها کردن وسواس های مادرانه روبرو هستیم. رویابین گرفتار دلمشغولی های سرپرستی اطرافیان است و این دلشوره ها مسیر شادکامی را برایش مسدود کرده است. در رویای او، زن، مرد و کودک کنار ماهی ها شنا می کنند، هر کدام اداره زندگی خود را در دست دارند و اسیر دلواپسی مراقبت از دیگری نیستند. همین رهایی به آن ها فرصت بهره بردن از موقعیت و شادمانی را می دهد.