تعبیر_خواب-دستگیره-در

تعبیر خواب فشردن دستگیره

ترانه :

خواب دیدم چند نفری در حال حرف زدن در گوش چند نفر دیگر هستند، مثل وسوسه کردن یا تحریک کردن. در صحنه بعد یک پسر و دختر رو دیدم که دختر بزرگتر بود و خواهر و برادر بودند. همان افراد در اطراف آنها بودند و مدام حرف می زدند. بعد پسر در  حالی که سرش پایین و در فکر بود، وارد خانه ای شد که من بودم. کسی (شاید پدرش) در اتاق حرفی زد با این مضمون که با او کاری نداشته باشیم.

بعد دختر وارد شد عصبی بود می خواست کار خشنی کند که کسی که استاد بود گفت به تو تفنگ می دهم و به جنگ می فرستم. دختر آرام شد. بعد استاد دیگری را دیدم که در واقعیت می شناسم مسن تر و با تجربه و محترم. او رو به سمت من کرد و مثل آن افراد مزاحم شروع کرد حرف زدن. کاری از من میخواست که یادم نمانده. بعد استاد جوانتر بیرون رفت. استاد مسن تر به بستری رفت و از من خواست به آنجا بروم. تهدید می کرد. من ترسان بودم. رفتم و او رواندازی را بر رویمان کشید. من از او فاصله گرفته بودم. استاد جوان از پشت شیشه دید و برگشت به اتاق و با آمدنش استاد مسن مرا رها کرد و بیرون آمدم.

در صحنه ای دیگر پسر و دختر را بدرقه می کردم به سمت جبهه. سر راه مردی و بچه ش را دیدم . رفتیم سمت در حیاط که دستگیره را فشار دادم ولی باز نشد. به آن مرد گفتم. رفتار خوبی با ما نداشت و انگار گفت دستگیره را فشار بده. پسر همراه من این کار را کرد و در باز شد. بیرون رفتیم.

 

چکیده تحلیل :

پیام خواب از همان صحنه اول قابل بازخوانی است: عامل استرس زا در زندگی رویابین اجازه ای است که به مداخله فکرهای مزاحم یا افراد دیگر دهد. راه رهایی هم ساده است باید دستگیره را فشار دهد و بیرون رود؛ یعنی به عوامل مزاحم محکم نه بگوید و از دایره تاثیر آن ها خود را بیرون بکشد

 

مشروح تحلیل :