تعبیر_خواب-سرباز-ربات

تعبیر خواب نیکی کریمی

نجمه:

خواب نیکی کریمی را می دیدم که مانتو شلوار و شال سیاه پوشیده بود و در حالتی که نشسته بود برای جمعی سخنرانی می کرد. خط چشم پهن و نامرتبی داشت که برای چشم راستش کشیده تر بود. سربازانی را در حال رفت و آمد می دیدم. انگار گاهی نیکی کریمی هم پایین می آمد و به کاری سر می زد. بعد که سخنرانی تمام شد پایین آمد. او و مردی سیاه پوش به سمت هم رفتند.

در صحنه ی دیگر آن سربازان مرده بودند و کاری متوقف شده بود یا ربات بزرگی از کار افتاده بود. در پای جسد سربازان و بالای سرشان  شاخه های چوبی در هم رفته به حالت نیم حلقه گذاشته شده بود. آن مرد مسئول مرگ آنها و تکه تکه شدن آن ربات عظیم بود. انگار نیکی کریمی همدستش بود و اعتماد من و بقیه را جلب کرده بود و من با دیدن آنها با هم به این پی بردم. بعد قطعات ربات که شبیه زره بودند به سمت هم می رفتند وصل می شدند تا دوباره آنرا بسازند.

این دومین بار است در چند شب اخیر که خواب سخنرانی می بینم. چند شب قبل هم من و عده ای بالای سنی نشسته بودیم که یکی از همکاران قبلیم در حالت ایستاده برای جمع پایین سخنرانی می کرد. در پایان سخنرانیش من تنگی نفس گرفتم و نفسم بالا نمی آمد. من از سن پایین آمدم و بیرون رفتم در حالیکه او از پشت سر به من خیره شده بود!

 

برای شنیدن پاسخ، به فایل صوتی زیر مراجعه نمایید: