تعبیر_خواب-سگ-طناب-موش

تعبیر خواب سگ و موش

رژا :

به اتفاق جمعی از دوستان و آشنایان وارد یک فروشگاه شدیم و یک نفرمان مقداری خوراکی خرید. بعد به خانه ای رفتیم و دور هم آن خوراکیها را قسمت کردیم. ناگهان چشممان به سگ و موشی افتاد که زیر میز بهم با طناب بسته شده بودند. همه جیغ و داد کشیدند که چطوری آنها را بیرون کنیم؟!

من با خودم گفتم: خوبه به هم وصل هستند و اگر یکی رو بیرون کنیم هر دوتا بیرون می رن.

در همین لحظه، طناب خیلی راحت باز شد و با زحمت زیاد تونستیم اونها رو بیرون کنیم. در صحنه‌های آخر موش تبدیل به دامنی متحرک شده بود.

 

چکیده تعبیر خواب :

در کار تیمی مراقبت کنید،‌ چالش‌هایی که پیش می‌آیند باعث نشوند استرس پیدا کرده و آن را به تیم منتقل کنید. در حقیقت،‌ سگ نماد حفاظت است و موش آشوب درون را نشان می‌دهد. میز نماد محیط کار و تعاملی است که با دیگران دارید. آشوب درون همواره باید تحت مدیریت و کنترل قرار داشته باشد؛ وگرنه ممکن است رفتار یک عضو یا هر عمل دیگری موجب استرس شما شده و این امر بر سلامت ارتباط گروه تاثیر منفی بگذارد.

 

شرح تعبیر :

تعبیر نمادها (معنای دقیق):