تعبیر-خواب-مار-سیاهمرضیه :

سلام. طاعاتتون قبول. خواهرم خواب دیده که چند مار سیاه به هم پیچیده بود و من داشتم باحوصله از هم باز میکردم،،،چند شب بعد هم اون یکی خواهرم این خواب رو برام دیده. من تو واقعیت از مار خیلی میترسم. ممنون بابت تعبیر.

 

تعبیر خواب :

تعبیر خواب مار خطر و بهوش باش است و رنگ سیاه نماد جهل و ناشناختگیست. بنابراین، خواب نشان می دهد شما رفتاری مخاطره آمیز دارید. شاید به ظاهر کارهایتان را با توجه یا آرامش خاطر انجام دهید، اما واقعیت این است که به مخاطرات آنچه می کنید، توجه کافی را ندارید. گاه آنچه ما با دقت داریم این سو و آنسو می کنیم، بمبی آماده انفجار است. گاه با آرامش خاطر موضوعی را می شکافیم که از دل آن جز درد و رنج تراوش نمی کند. مراقبت بیشتری نسبت به ماهیت کارهایی که می کنید، داشته باشید. هوشیاری زیادی برای شما لازم است. ضمنا، چون خواهرهایتان این خواب را دیده اند، چنین رفتاری رگه وراثتی دارد و در تربیت شما نهفته است. همه تان باید تلاش کنید، این ویژگی را مهار کرده و نسبت به عواقب عملتان هوشیار شوید.