لیندا:

پسر پنج ساله ام دیشب گریه می کرد. صبح اومد گفت خواب دیده پرواز می کرده. بعد من افتادم تو فاضلاب، خودش روی تخته موج سواری پرواز می کرد.

 

تحلیل رویا:

در این رویا، مادر نماد فرامن و بخش وجدان اجتماعی کودک است. زمانی که مادر در فاضلاب می افتد، یعنی کودک گرفتار بی پروایی است. به این معنا که در هنگامه تحریک احساسی، او دل به سودای نهاد می سپارد. چنین کودکی هر از گاه رفتار طوفانی و فرمان ناپذیری از خود نشان می دهد. مواقعی که آکنده از اشتیاقهای آنی است و تمایلات درونی سکان هدایت او را به دست گرفته اند.

به بیان ساده، موازنه قدرت میان نهاد و فرامن به نفع رفتار تکانشی و ارضاء نیازهای نهاد می چرخد. طبعا، گریه نشان دهنده تلاطمی است که کودک در دنیای واقعی سپری می کند، جایی که رفتار بی ضابطه او با بازداشتهای محیط و والدین روبرو می شود. افتادن در خواب به معنایی سقوط در احساسات عمیق و رنج آور است. چنین کودکی از جدال پایان ناپذیر نهاد و فرامن و بازداشتهای محیط رنج می برد.

سوال اینجاست که برای چنین کودکی چه می توان کرد؟ پاسخ را می توان در نماد تخته موج سواری یافت: تربیت و رشد قوای عقلایی کودک تا در شرایط تلاطمات عاطفی بتواند از غرق شدن در میان امواج احساسات، خود را بیرون بکشد. پرواز کردن نشان می دهد، کودک ظرفیتهای ذاتی برای چیره شدن بر تنش های احساسی را دارد، منتها نیاز است با حمایت والدین، این ظرفیتها هدایت و تبدیل به مهارتهای رفتاری شوند.